Promocje - garaże blaszane

Ar kaimiņi izdevīgāk

Ar kaimiņi izdevīgāk
Līdz atlaides beigām palika:
dienustunduminūtessekundes
zobacz więcej Promocje - garaże blaszane
Jumta veids
Izmēri:
PlatumsGarums
zamów
Paplašināts piedāvājums:Informācija par datu apstrādi

Paziņojam, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Detalizēta informācija par apstrādi sniegta turpmāk.

 1. Personas datu pārvaldītājs

Jūsu personas datu pārvaldītājs ir Staņislavs Babels, kurš īsteno komercdarbību ar nosaukumu:
F.P.U.H. BOMSTAL Stanisław Bąbel, Szczyrzyc 64, 34-623 Jodłownik (turpmāk – „BOMSTAL”, uzņēmums).

 1. Apstrādes mērķis un pamatojums

Ja Jūs piekrītat saņemt jaunumus, komerciālo un mārketinga informāciju, Jūsu e-pasta adrese tiks izmantota, lai nosūtītu jaunumus, komerciālo un mārketinga informāciju. Jaunumus, komerciālo un mārketinga informāciju Jums nosūtīs ar mārketinga nodaļas izvēlētu regularitāti, lai Jums būtu nodrošināta iespēja iepazīties ar jaunākajiem BOMSTAL un darbības informāciju, kā arī ar citu ar BOMSTAL darbības jomām saistītu informāciju (pamatojums – VDAR 6. panta 1. daļas a punkts).

Aizpildot kontaktinformācijas veidlapu vai nododot pieprasījumu citā formā (piem., pa e-pastu, tālruni vai sociālajos tīklos), Jūs sniedzat piekrišanu izmantot kontaktinformāciju izpildot Jūsu pieprasījumu vai atbildot uz jautājumu (pamatojums – VDAR 6. panta 1. daļas a punkts).

Pārdošanas/ uzstādīšanas līguma noslēgšanas mērķiem, balstoties uz Jūsu interesi par BOMSTAL piedāvājumu (pamatojums – VDAR 6. panta 1. daļas b punkts).

Mārketinga informācijas nosūtīšanas mērķiem, balstoties uz Jūsu sniegto piekrišanu (pamatojums – VDAR 6. panta 1. daļas b punkts).

Jūsu ar mums noslēgtā pārdošanas/uzstādīšanas līguma īstenošanas mērķiem (pamatojums – VDAR 6. panta 1. daļas b punkts).

Pildot līgumu, pasūtījumu vai citus Jums sniegtos pakalpojumus, tāpat apstrādāsim rēķinos, grāmatvedības uzskaites žurnālos vai citos līguma noslēgšanu un izpildi apliecinošos dokumentos esošos personas datus, sagatavojot un glabājot dokumentus atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Tas attiecas uz gadījumiem, kad Jūs esat līgumslēdzēja vai pasūtījuma puse, kā arī tad, kad līgumslēdzējs vai pasūtītājs ir Jūsu darba devējs vai subjekts, ar kuru Jūs sadarbojaties, vai ja esat saņēmis jebkādu pakalpojumu (piem., preču rezervēšana), (pamatojums – VDAR 6. panta 1. daļas c punkts).

Juridiski pamatotu interešu, izpilddokumentu pārvaldītāja vai trešās personas, nodrošināšanas mērķiem:

- tiesību aizsardzība, noslēgto līgumu izpilde un ar izpildi saistītās atlīdzības maksājumu saņemšana, pretenzijas par prasībām saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un pārdošanu, kā arī prasījumi un BOMSTAL citu pušu izteiktās prasības;

- līguma izpildes dokumentu apstrāde un arhivēšana;

- pakalpojuma izpildes noformēšanas maksājumu mērķiem;

- augstākās kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanai BOMSTAL klientiem,

- ja esat devis piekrišanu apstrādāt personas datus mārketinga mērķiem, BOMSTAL apstrādā personas datus šiem mērķiem, proti, mārketinga informācijas un produktu piedāvājumu nosūtīšanai klientiem un biznesa sakaru veidošanai un stiprināšana (pamatojums – VDAR 6. panta 1. daļas f punkts).

Izmantojot novērošanas sistēmu tiek ievākti personas dati pienācīgu pakalpojumu izpildes mērķiem, ieskaitot darbinieku un citu personu, kuras atrodas BOMSTAL objektu teritorija drošības nodrošināšanai, klientu vitālo interešu un citu fizisko personu būtisko interešu aizsardzībai, attaisnojot datu pārvaldības mērķi, lai nodrošinātu darbinieku drošību vai īpašuma aizsardzību, ražošanas kontroli un informācijas, kuras atklāšana varētu nodarīt kaitējumu BOMSTAL, glabāšanu noslēpumā (pamatojums – VDAR 6. panta 1. daļas f punkts).

 1. Mūsu apstrādātās Jūsu datu kategorijas.

Mēs apstrādāsi šādas Jūsu datu kategorijas:

 1. Galvenos identifikācijas datus,

 2. Elektroniskās identifikācijas datus,

 3. Finanšu identifikācijas datus,

 4. Datus par dzīvesvietu/uzstādīšanu.

 1. Datu saņēmēji

Jūsu personas datus varam sniegt šādām subjektu kategorijām:

Apakšuzņēmējiem, proti, pārvaldot datus piesaistot apakšuzņēmējus, piemēram, grāmatvedības uzņēmumus, advokātu birojus IT atbalsta uzņēmumus un datoru programmatūras nodrošinošos uzņēmumi, transporta un taksometru uzņēmumus, ja esat pasūtījis kravas piegādes un / vai kurjeru pakalpojumus, kā arī piesaistot sadarbības partnerus (piemēram, izplatītājus, uzstādīšanas uzņēmumus, kredītiestādes, bankas ).

 1. Datu nodošana trešajām pusēm un starptautiskām organizācijām.

Jūsu dati netiek nodoti aiz ES, Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes robežām.

 1. Datu glabāšanas periods.

Jūsu datus, kas iegūti līguma noslēgšanas mērķiem, BOMSTAL aizsargā no sarunu sākuma par līguma noslēgšanu līdz iespējamām ar līgumu saistītu prasību noilguma termiņa beigām.

Jūsu galveno kontaktinformāciju BOMSTAL glabā BOMSTAL produktu un pakalpojumu tiešā mārketinga nolūkos, tik ilgi līdz Jūs atsakāties no šo datu apstrādāt šim mērķim, atceļat piekrišanu, ka BOMSTAL apstrādā datus pamatojoties uz tā sauktajiem mārketinga mērķiem, vai kamēr BOMSTAL konstatē, ka dati ir novecojuši.

Jūsu dati, kas saņemti, izmantojot novērošanas sistēmu, tiks apstrādāti 30 dienas pēc to reģistrācijas un pēc tam tiks neatgriezeniski dzēsti. Ja video ieraksti ir pierādījums notiekošā tiesas procesā vai ja BOMSTAL ir uzzinājis, ka tas var būt pierādījums tiesas procesā, iepriekšminētais termiņš tiek pagarināts līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par procesa iznākumu.

 1. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības:

 1. tiesības iepazīties ar saviem datiem un saņemt to kopijas;

 2. tiesības pieprasīt labot (precizēt) savus datus;

 3. tiesības pieprasīt datu dzēšanu. Ja Jūs uzskatāt, ka mums nav pamata apstrādāt Jūsu datus, varat pieprasīt tos dzēst;

 4. ierobežot datu apstrādi - Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu personas datu apstrādi līdz tikai šo datu glabāšanai un ar Jums saskaņotu darbību mērķiem, ja uzskatāt, ka mūsu dati par Jums ir nepareizi vai ka mēs to apstrādājam bez pamatojuma vai, ja nevēlaties, lai mēs tos dzēstu, jo tie ir nepieciešami, lai Jūs varētu izteikt prasību, izpildīt vai aizstāvēt tiesiskās prasības, vai ierobežot datu apstrādi uz periodu, kas norādīts attiecīgā pieteikumā;

 1. - nepiekrist savu personas datu apstrādei;

 1. Nepiekrišana datu apstrādei mārketinga mērķiem. Jums ir tiesības nepiekrist tam, ka Jūsu dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos. Jums izmantojot šīs tiesības, mēs pārtrauksim datu izmantošanu šiem mērķiem.

 2. Nepiekrišana ar īpašiem apstākļiem saistītu iemeslu dēļ. Jums ir arī tiesības nepiekrist, ka Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar likumīgām interesēm, citiem, ne tikai tiešā mārketinga mērķiem, kā arī, ja mēs apstrādājam datus sabiedrības interešu uzdevumā vai pildot mums uzdotas publiskās pārvaldes funkcijas. Šajā gadījumā Jums ir jānorāda Jūsu īpašie apstākļi, kas, pēc Jūsu domām, pamato nepiekrišanu datu apstrādei. Mēs pārtrauksim apstrādāt Jūsu datus šajos nolūkos, ja nepierādīsim, ka mūsu datu apstrādes iemesli ir augstākstāvoši par Jūsu tiesībām vai ka Jūsu dati ir nepieciešami, lai mēs varētu celt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.

 1. Tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt
  ar jums saistītos datus, kas sniegti mums saskaņā ar līgumu vai ar Jūsu piekrišanu, sistematizētā, vienkārši lietojamā un datorlasāms formātā. Jūs varat arī uzdot mums pārsūtīt šos datus tieši citam subjektam.

 2. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus nelikumīgi, varat iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības dienesta priekšsēdētājam vai citas kompetentas uzraudzības iestādes vadītājam.

 3. Tiesības atsaukt piekrišanu apstrādāt personas datus. Jebkurā laikā Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu apstrādāt personas datus, kurus mēs apstrādājam ar Jūsu atļauju. Piekrišanas anulēšana neietekmē Jūsu datu apstrādes likumību, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, pirms piekrišanas atsaukšanas.

Lai izmantotu Jūsu tiesības, iesniedziet pieprasījumu pa e-pastu rodo@bomstal.pl vai zvaniet pa tālruni +48 18 334 21 19. Pirms Jūsu tiesību izmantošanas mums attiecīgi jānosaka Jūsu personas identitāte.

 1. Informācija par datu sniegšanas prasību/brīvprātību

Jūsu datu sniegšana ir līguma noslēgšanas nosacījums.

Ja dati netiks sniegti, BOMSTAL var atteikties noslēgt līgumu.

Ja dati tiek ievākti pirkšanas, pārdošanas vai mārketinga aktivitātes- datu iesniegšana ir pilnīgi brīvprātīga un to nesniedzot vēlāk var nebūt iespējas ar Jums nodibināt sakarus.

Elektronisko veidlapu gadījumā datu iesniegšana ir brīvprātīga, bet, ja netiek sniegti dati, kas norādīti kā obligāti (nepieciešami), nav iespējams nosūtīt veidlapu, tādēļ atkarībā no veidlapas veida nav iespējams lejupielādēt failu, iesniegt pasūtījumu vai saņemt informāciju.

 1. Informācija par datu avotu – tikai, ja dati iegūti no citas personas.

Jūsu dati var tikt iegūti no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, Valsts tiesību reģistra (KRS), Uzņēmumu reģistra, Centrālā komercdarbības un informācijas reģistra (CEIDG), Centrālās statistikas pārvaldes (GUS).

Mēs varam iegūt kontaktinformāciju tieši no datu subjekta (piemēram, aizpildot elektroniskās veidlapas) vai ar citu personu starpniecību (piemēram, no darba devēja, citas personas vai organizācijas, ar kuru datu subjekts pastāvīgi sadarbojas).

Šī informācija par BOMSTAL apstrādātajiem personu datiem ir ekskluzīvi informatīvs dokuments un tas ir publicēts, īstenojot VDAR noteikumus par pienākumu sniegt informāciju.

Copyright © Bomstal
Realizacja: Intellect.pl