Promocje - garaże blaszane

Ar kaimiņi izdevīgāk

Ar kaimiņi izdevīgāk
Līdz atlaides beigām palika:
dienustunduminūtessekundes
zobacz więcej Promocje - garaże blaszane
Jumta veids
Izmēri:
PlatumsGarums
zamów
Paplašināts piedāvājums:bomstal.pl

ELEKTRONISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Vispārīgie nosacījumi

 • Kārtība – šī bomstal.pl elektroniski sniegto pakalpojumu kārtība, kurā ir definēti Pakalpojumu sniedzēja caur mājaslapu www.bomstal.pl Klientiem sniegto pakalpojumu nosacījumi.

 • Klients – subjekts, kurš ar Pakalpojumu sniedzēju sastāda Pakalpojumu sniegšanas līgumu, taču tikai tādā gadījumā, ja viņam ir pilnīga rīcībspēja vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – daļēja rīcībspēja, ir juridiskā persona vai organizatoriska vienība.

 • Patērētājs – Klients, kurš ir fiziska persona, kas sastāda Līgumu, kas nav tiešā veidā saistīts ar viņa veicamo saimniecisko vai profesionālo darbību.

 • Pakalpojumu sniedzējs – Stanislavs Babels [Stanisław Bąbel] F.P.U.H. BOMSTAL, Ščyžyc 64 34-623 Jodlovnik, e-pasts: kontakt@bomstal.pl, tālr.: 48 507 510 833, ar numuru NIP 7371008241 ir iekļauts Centrālajā grāmatvedības un saimnieciskās darbības informācijas reģistrā, REGON 490683870. Viņš vienlaikus ir gan pakalpojumu sniedzējs, gan administrators, gan Veikala īpašnieks.

 • Veikals – interneta veikals, kuru Pakalpojumu sniedzējs administrē poļu valodā, tā URL adrese ir www.bomstal.pl . Pakalpojumu sniedzējs sniedz Klientiem Elektroniskos pakalpojumus, tostarp Ražošanu.

 • Elektroniskais pakalpojums – Pakalpojumu sniedzēja saskaņā ar pušu sastādītu līgumu Klientam sniegtais pakalpojums. Pakalpojums tiek sniegts caur Veikalu, līgums tiek sastādīts caur līgumu attālinātas sastādīšanas sistēmu bez fiziskas pušu piedalīšanās.

 • Ražošana – Pakalpojumu sniedzēja Klientam sniegts Elektroniskais pakalpojums, t.i., pasūtījumā norādīto Produktu, kas tik uzskatīti par darbiem, izgatavošana un nodošana Klienta īpašumā.

 • Līgums – Pakalpojumu sniedzēja Klientam sniegtā Elektroniskā pakalpojuma līgums.

 • Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija – Pakalpojumu sniedzēja dati, kurus izmantojot, Klients var ar viņu sazināties: Stanisław Bąbel F.P.U.H. BOMSTAL, Ščyžyc 64 34-623 Jodlovnik, e-pasts: kontakt@bomstal.pl, tālr.: 48 507 510 833.

 • Klienta kontaktinformācija – Klienta dati, kurus izmantojot, Pakalpojumu sniedzējs var ar viņu sazināties: adrese, e-pasts un tālruņa numurs.

 • Produkti – metāla konstrukcijas, elementi un izstrādājumi, pirmkārt, skārda garāžas, garāžu stiprināmās konstrukcijas, būri suņiem, uzglabājamu preču jumti, atveramie vārti, profili, siļu profili un leņķi.

 • Piegāde – Produktu piegāde Klientam uz viņa norādīto vietu un to uzstādīšana. Piegādi un uzstādīšanu veic Pakalpojumu sniedzējs.

 • Darba dienas – laiks no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot likumā noteiktās brīvdienas.

§1 Līguma vispārīgie nosacījumi

 • Pakalpojumu sniedzējs, vadoties pēc 2002. gada 18. jūlija Elektronisko pakalpojumu sniegšanas likuma 8. panta 1. daļas 1. punkta, apstiprina kārtību, kura tiek publicēta Veikala adresē www.bomstal.pl.

 • Pakalpojumu sniedzējs sniedz Elektroniskos pakalpojumus, vadoties pēc kārtības un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 • Pakalpojumu sniedzējs ir publicējis šo kārtību Veikala interneta mājaslapā.

 • Klienti jebkurā laikā var iepazīties ar kārtību, lejupielādēt, izdrukāt vai ierakstīt to informācijas nesējā.

 • Veikala Interneta mājaslapā publicētie dati nav Pakalpojumu sniedzēja piedāvājums Civilkodeksa nozīmē. Norādītā informācija ir uzskatāma par tikai Klientiem adresētu aicinājumu piedāvāt sastādīt Ražošanas līgumus.

 • Veikala interneta mājaslapā Elektroniskie pakalpojumi tiek sniegti 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

 • Lai izmantotu Veikala sniegtos pakalpojumus, Klientam ir jābūt datoriekārtai ar pieeju internetam, pareizi konfigurētam interneta pārlūkam (jaunākajam vai vecākas versijas): Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari vai Opera, kā arī derīgam un pareizi konfigurētam e-pastam.

 • Veikals tiek izmantots, iepazīstoties ar tā saturu.

§2 Bezmaksas Elektronisko pakalpojumu sniegšana

 • Pakalpojumu sniedzējs sniedz Klientam šādus bezmaksas Elektroniskos pakalpojumus:

 • Piešķir kontaktveidlapu,

 • Piešķir pasūtījuma veidlapu kopā ar uzstādīšanas līdzekļiem,

 • Piešķir iesnieguma par kredīta saņemšanu veidlapu,

 • Piešķir Produkta meklēšanas laukumu.

 • Līgums par kontaktveidlapas piešķiršanas pakalpojumiem tiek sastādīts uz ierobežotu laiku – no kontaktveidlapas lietošanas sākuma līdz beigām vai Klientam pārtraucot tās izmantošanu. Šī līguma priekšmets ir Veikala interneta mājaslapā esošās kontaktveidlapas piešķiršana, lai nosūtītu ziņu Pakalpojumu sniedzējam.

 • Līgums par pasūtījuma veidlapas kopā ar uzstādīšanas līdzekļiem piešķiršanu pakalpojumiem tiek sastādīts uz ierobežotu laiku – no pasūtījuma veidlapas lietošanas sākuma līdz beigām vai Klientam pārtraucot tās izmantošanu. Šī līguma priekšmets ir Veikala interneta mājaslapā esošās pasūtījuma veidlapas kopā ar uzstādīšanas līdzekļiem piešķiršana, lai iesniegtu pasūtījumu Pakalpojumu sniedzējam.

 • Līgums par iesnieguma par kredīta saņemšanu veidlapas saņemšanas pakalpojumiem tiek sastādīts uz ierobežotu laiku – no iesnieguma par kredīta saņemšanu veidlapas izmantošanas sākuma līdz beigām vai Klientam pārtraucot tās izmantošanu. Šī līguma priekšmets ir Veikala interneta mājaslapā esošās iesnieguma ar kredīta saņemšanu veidlapas piešķiršana, lai iesniegtu Pakalpojumu sniedzējam lūgumu piešķirt kredītu pakalpojuma apmaksai.

 • Līgums par Produkta meklēšanas laukuma piešķiršanas pakalpojumiem tiek sastādīts uz ierobežotu laiku – no Produkta meklēšanas laukuma lietošanas sākuma līdz beigām vai Klientam pārtraucot šo procedūru. Šī līguma priekšmets ir Veikala interneta mājaslapā esošā Produkta parauga meklēšanas laukuma piešķiršana, lai atrastu attiecīgo Produkta paraugu.

 • Līgumu par bezmaksas elektroniskā pakalpojuma sniegšanu var pārtraukt klients vai Pakalpojumu sniedzējs, nenorādot iemeslu un jebkurā laikā. Tam tiek izmantotas Kārtībā norādītās funkcijas vai arī līgums tiek pārtraukts, uz Klienta vai Pakalpojumu sniedzēja norādīto e-pasta adresi nosūtot vēstuli.

§3 Pasūtījumi

 • Produktus var pasūtīt Veikala interneta mājaslapā 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī. Produkti tiek pasūtīti, aizpildot pasūtījuma veidlapu, pasūtot izmantojamos uzstādīšanas līdzekļus, kas ļauj pielāgot Produktu individuālajām vajadzībām, piemēram, izvēloties materiālu, daļu, krāsu vai veidu.

Pielāgojot Produktu un izvēloties piegādes vietu (vojevodisti), Produkta mājaslapā Klients sāk darbības, kas ir nepieciešamas pasūtījuma izpildei.

 • Veicot pasūtījumu, Klients norāda:

 • norēķināšanās informāciju,

 • informāciju par Klienta norādīto piegādes (un uzstādīšanas) vietu,

 • norēķināšanās veidu.

 • Pirms pasūtījuma apstiprināšanas Klients ekrānā ieraudzīs kopējo sumu par pasūtījumu, kopā ar nodokļiem un citām iemaksām, ieskaitot piegādes un apmaksas izdevumus.

 • Pasūtījums tiek apstiprināts, uzklikšķinot uz pasūtījuma veidlapas lauciņa „Pasūtījums – obligāta apmaksa”. Nospiežot to, tiks uzskatīts, ka Klients ir piedāvājis Pakalpojumu sniedzējam sastādīt pasūtījumā norādīto Produktu ražošanas līgumu.

 • Pirms pasūtījuma veidlapas nosūtīšanas Klientam, uzklikšķinot uz attiecīgā lauciņa, ir jāapstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Kārtību un piekrīt tās nosacījumiem.

 • Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties paziņos Klientam par to, ka nav iespējams izpildīt pasūtījumu – tādā gadījumā, ja tas ir patiešām neiespējami. Par to tiek paziņots pa tālruni vai elektroniski – izmantojot Klienta kontaktinformāciju. Tiek sniegta informācija par tālāk norādītajiem pasūtījuma maiņas veidiem:

 • Tika anulēta daļa pasūtījuma, ko nebija iespējams izpildīt. Daļējas anulēšanas dēļ cena tiek pārrēķināta.

 • Piegādājamie Produkti tika sadalīti tajos, kurus bija iespējams piegādāt un tajos, kuri tiks piegādāti vēlāk. Šīs sadalīšanas dēļ pasūtījuma cena netiek pārrēķināta.

 • Tika anulēts viss pasūtījums. Pilnīgas pasūtījuma anulēšanas dēļ cena arī tiek anulēta.

 • Pasūtījuma pieņemšanu Pakalpojumu sniedzējs apstiprina, nosūtot uz Klienta norādīto adresi e-pastu, Ja pasūtījuma pieņemšanas tiks apstiprināta, tiks uzskatīts, ka Pakalpojumu sniedzējs ir pieņēmis Klienta piedāvājumu sastādīt Ražošanas līgumu.

§4 Ražošana

 • Pakalpojumu sniedzējs sniedz Klientiem Produktu ražošanas pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzējs apņemas izgatavot pasūtījumā norādītos Produktus, kuri tiek uzskatīti par darbiem, tos piegādāt un piešķirt Klientam īpašumtiesības uz tiem. Klients savukārt apņemas par to norēķināties.

 • Pakalpojumu sniedzējs saglabā sev tiesības veikt reklāmas kampaņas, kuru laikā tiks samazināta Produkta cena, piemēram, piešķirot atlaides – līdz noteiktam datumam vai kamēr beigsies Produktu rezerves.

 • Sastādot Ražošanas līgumu, Pakalpojumu sniedzējs apņemas piegādāt Klientam Produktus bez defektiem un pienācīgi tos uzstādīt

 • Sastādot Ražošanas līgumu, kura priekšmets ir skārda garāža vai uzglabājamo preču jumts, Klients apņemas sagatavot vietu atbilstoši specifikācijai, kuru var atrast Veikala interneta mājaslapā ar URL adresi http://www.bomstal.pl/jak-przygotowac-podloze.html.

 • Ražošanas līgums tiek uzskatīts par sastādītu tad, ja Pakalpojumu sniedzējs apstiprinās, ka ir pieņēmis Klienta iesniegto pasūtījumu.

 • Produkti tiek izsniegti nekavējoties, visbiežāk 21 darba dienas laikā.

 • Produktu izsniegšanas termiņš var mainīties, ja Klients precizēs pasūtījumu.

 • Produktu izsniegšana ir Pakalpojumu sniedzēja veikta to piegāde un uzstādīšana.

 • Produkti tiek izsniegti tikai tad, kad Klients par tiem ir samaksājis.

 • Pakalpojumu sniedzējs ziņo par Produkta piegādes sākšanu, nosūtot informāciju uz e-pastu, kuru Klients ir norādījis pasūtījuma iesniegšanas laikā, vai tālruni – vēlākais dienu pirms Piegādes dienas.

 • Norunātajā piegādes termiņā Klients apņemas piešķirt vietu Produkta piegādei un saņemšanai.

 • Piegādātais Produkts Klientam, kuš nav Patērētājs, ir jāpārbauda tā piegādes dienā.

§5 Norēķināšanās

 • Par Ražošanu maksājamā summa tiek noteikta saskaņā ar cenrādi, kas ir Pakalpojumu sniedzēja interneta mājaslapā Produkta pasūtīšanas brīdī. Veikala interneta mājaslapā norādītās cenas ir bruto cenas, norādītas Polijas zlotos. Cenā ir ierēķināts PVN, bet nav ieskaitīta iemaksa par izvēlēto maksāšanas veidu.

 • Pārskaitījuma izdevumus sedz Klients. Produkta piegādes izdevumi ir ierēķināti attiecīgā Produkta cenā.

 • Kopējā pasūtījuma cenā, kas tiek rādīta Produkta apakšlapā pirms pasūtījuma iesniegšanas un pēc Produktu piegādes vietas un maksāšanas veida izvēles, ir ierēķināta Produktu cena, nodokļi, citas iemaksas, pirmkārt, piegādes, uzstādīšanas un darījuma izdevumi. Kopējā pasūtījuma cena ir spēkā gan Pakalpojumu sniedzējam, gan Klientam.

 • Veikalā par Ražošanas pakalpojumiem ir iespējams norēķināties šādos veidos:

 • skaidrā naudā, Produkta piegādes brīdī,

 • uz nomaksu.

 • Ja Klients grib pirkt uz nomaksu, iesniedzot pasūtījumu, viņam ir jāiesniedz iesnieguma par kredīta saņemšanu veidlapa, kas ir atrodama Veikala interneta mājaslapā ar URL adresi https://www.bomstal.pl/kredyt.phpw. Veicot šīs darbības, Klients saņems kredītspējas simulāciju un novērtēšanu.

 • Apmaksas termiņš – tas ir Produkta uzstādīšanas termiņš.

 • Rēķins vai PVN faktūrrēķins par Ražošanas pakalpojumu tiks pievienots izsniedzamajiem Produktiem.

 • Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no iemesla rašanās dienas atdos naudu, ja:

 • Patērētājs pārtrauc Līgumu,

 • Klients anulē apmaksāto pasūtījumu vai tā daļu,

 • Pakalpojumu sniedzējs pilnībā vai daļēji ņems vērā sūdzību, kas ir iesniegta garantijas laikā. Šim punktam tiek piemēroti šajā jomā spēkā esošie normatīvie akti.

 • Nauda tiek atdota tādā pašā veidā, kādu izmantoja Klients, maksājot par pasūtījumu – ja vien Klients nepiekrīt, ka nauda viņam tiktu atdota citā veidā, kura dēļ tas nepiedzīvos papildu izdevumus.

 • Pakalpojumu sniedzējam nav jāatdod Klientam papildu izdevumi, kurus tas ir piedzīvojis Produktu piegādes dēļ, ja Klients izvēlējās citu Produktu piegādes veidu, nevis parasto, kuru piedāvā Pakalpojumu sniedzējs.

§6 Sūdzības un garantijas

 • Sūdzības var iesniegt rakstiski, nosūtot tradicionālu vēstuli uz adresi, kuru norādījis Pakalpojumu sniedzējs. Sūdzība jāiesniedz, aizpildot veidlapu, kura ir Kārtības pielikums, publicēts Veikala interneta mājaslapā. Veidlapu var atrast arī šeit.

 • Sūdzībā jāapraksta problēma un jānorāda Klienta identifikācijas dati.

 • Pakalpojumu sniedzējs izskata sūdzības 14 dienu laikā no to iesniegšanas. Sūdzībā ieteicams norādīt Klienta kontaktus, uz kuriem Pakalpojumu sniedzējs atsūtīs atbildi uz sūdzību un kas tiks izmantoti ar šo jautājumu saistītas korespondences nosūtīšanai.

 • Ja sūdzība ir par Produktu, Klientam būtu jāiesniedz tas Pakalpojumu sniedzējam vietā, kurā ir Produkts.

 • Sūdzības var iesniegt saskaņā ar garantiju par Produktiem ar trūkumiem, kas norādīti Ražošanas un citu Elektronisko pakalpojumu līgumos.

 • Ja Produktam ir defekti, Klients var pieprasīt nomainīt šādu Produktu pret citu, kam nav defektu, vai novērst defektus. Pakalpojumu sniedzējam ir jānomaina šāds Produkts pret citu, kam nav defektu, vai jānovērš defekti saprātīgā termiņā, neradot Klientam pārāk lielas neērtības.

 • Pakalpojumu sniedzējs var atteikties apmierināt Klienta prasības, ja Produkta, kam ir trūkumi, labošana saskaņā ar Līgumu Klienta izvēlētā veidā nav iespējama vai salīdzinot ar citu tā labošanas veidu, ir pārāk dārga.

 • Ja Klients nav Patērētājs, Pakalpojumu sniedzējs var atteikties nomainīt tādu Produktu pret citu, kam nav defektu, vai novērst defektus arī tad, ja prasības apmierināšana pārsniegs Produkta cenu.

 • Ja Produktam ir defekts, Klients var prasīt samazināt cenu vai lauzt Līgumu – ja vien Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties un neradot Klientam pārāk lielas neērtības, nenomainīs šādu Produktu pret citu, kam nav defektu, vai novērsīs defektu. Šis ierobežojums netiek piemērots, ja Produktu Pakalpojumu sniedzējs jau ir mainījis vai labojis vai Pakalpojumu sniedzējs nav piekritis nomainīt Produktu pret citu, kam nav defektu, vai novērst defektu. Klients nevar lauzt Līgumu, ja defekts nav liels.

 • Pakalpojumu sniedzēja piedāvātās defekta novēršanas vietā Patērētājs var prasīt nomainīt šādu Produktu pret citu, kam nav defekta, vai Produkta nomainīšanas vietā var prasīt novērst defektu – ja vien Klienta izvēlētais Produkta sakārtošanas veids, līdz tas atbildīs Līguma nosacījumiem, nav neiespējams vai tam vajadzētu nesalīdzināmi vairāk izdevumu, nekā izmantojot Pakalpojumu sniedzēja piedāvāto veidu. Vērtējot pārāk lielus izdevumus, jāņem vērā vērtība Produktam bez defektiem, konstatētā defekta veids un nozīme, kā arī neērtības, ko Patērētājam varētu radīt cits prasības apmierināšanas veids.

 • Ir jāsaglabā tāda samazinātas cenas, kas norādīta 9 un 10 punktā, un Līgumā norādītās cenas proporcija, kāda ir proporcija starp Produkta, kam ir defekts, vērtību un Produkta, kam nav defektu, vērtību.

 • Ja Produkts, kam ir defekts, tika uzstādīts, Klients var prasīt, lai Pakalpojumu sniedzējs izņemtu un no jauno uzstādītu Produktu bez defektiem vai Produktu, kura defekti ir novērsti. Pakalpojumu sniedzējs var atteikties izņemt un no jauna uzstādīt Produktu, ja izdevumi šiem darbiem pārsniedz Produkta cenu.

 • Ja Klients ir Patērētājs, viņš var prasīt, lai Pakalpojumu sniedzējs izņemtu un no jauno uzstādītu Produktu, tomēr viņam ir jāsedz daļa no izdevumiem, kas radušies tā dēļ, kuri pārsniegs Produkta cenu; vai arī viņš var prasīt, lai Pakalpojumu sniedzējs segtu daļu izdevumu izņemšanai un uzstādīšanai no jauna – līdz tiks sasniegta Produkta cenas summa.

 • Patērētājs var izmantot tālāk norādītos ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un kaitējuma atlīdzināšanas veidus:

 • Arbitrāžas tiesai, kas darbojas pie Tirdzniecības inspekcijas un izskata strīdus par patērētāju līgumiem, iesniegt lūgumu izskatīt strīdu, kas radies Ražošanas līguma noslēgšanas dēļ,

 • Vaivadijas Tirdzniecības inspekcijas inspektoram iesniegt lūgumu sākt starpniecības procedūru, lai miera ceļā izšķirtu Patērētāja un Pakalpojumu sniedzēja strīdu,

 • Izmantot apriņķa vai pilsētas patērētāju tiesību inspektora vai sabiedrības organizācijas, kura viens no statūtu mērķiem ir patērētāju aizsardzība, palīdzību.

 • Pakalpojumu sniedzējs var sniegt Produktiem garantiju. Šādā gadījumā Klients var iesniegt sūdzību par Produktu atbilstoši garantijas vēstulē norādītajai kārtībai.

 • Neatkarīgi no garantijas vēstules Klients var pieprasīt atlīdzināt zaudējumus par konstatētiem fiziskiem trūkumiem.

§7 Līguma laušana

 • Patērētājs var, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā lauzt Elektroniskā pakalpojuma sniegšanas līgumu. Tādā gadījumā jāievēro līguma laušanas kārtības, kas ir Kārtības pielikums, noteikumi. Pielikums publicēts Veikala interneta mājaslapā. To var atrast arī šeit.

 • Patērētājs nevar lauzt Ražošanas līgumu:

 • ja Pakalpojumu sniedzējs ar nepārprotamu Patērētāja piekrišanu ir sniedzis visu pakalpojumu, kad Patērētājs pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma ir informēts par to, ka pēc tam, kad Pakalpojumu sniedzējam sniegs pakalpojumu, viņš zaudēs tiesības lauzt Līgumu,

 • ja Produkts nav iepriekš izgatavots, ir izgatavots pēc Patērētāja specifikācijas vai ir paredzēts viņa individuālo vajadzību apmierināšanai,

 • ja Produkti, kuri pēc piegādes sava rakstura dēļ tiek neatņemami pievienoti citiem objektiem.

 • Patērētājs var lauzt Līgumu, pieteikumu par to iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam. Pieteikumu var iesniegt, izmantojot veidlapu, kura ir šīs Kārtības pielikums, publicēts Veikala interneta mājaslapā. Pielikumu var atrast arī šeit.

 • Elektroniski saņemot no Patērētāja pieteikumu par nodomu lauzt Ražošanas līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties pārsūtīs Klientam apliecinājumu, ka ir to saņēmis.

 • Nelavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir lauzis Ražošanas līgumu, viņam ir Pakalpojumu sniedzējam jāizsniedz Produkts tajā vietā, kurā tas uzstādīts.

 • Pakalpojumu sniedzējs apņemas paņemt Produktu uz sava rēķina, ja tā rakstura dēļ to nevar atdot atpakaļ, sūtot pa pastu.

 • Patērētājs atbild par Produkta vērtības samazināšanos tā dēļ, ka tas izmantots neatbilstoši, izdarot pārliekas darbības, kas pārsniedz nepieciešamās, lai noteiktu Produkta raksturu, īpašības un darbību.

 • Līguma laušanas gadījumā uzskatāms, ka tas nav bijis noslēgts. Ja Patērētājs iesniedzis pieteikumu par Līguma laušanu pirms tam, kad Pakalpojumu sniedzējs ir pieņēmis viņa piedāvājumu, piedāvājums zaudē spēku.

 • Informācija pat tiesību lauzt Līgumu izmantošanu ir norādīta paskaidrojumā par Līguma laušanu, kas ir Kārtības pielikums, publicēts Veikala interneta mājaslapā. Pielikumu var atrast arī šeit.

§8 Papildu nosacījumi

 • Jebkādas preču zīmes, grafikas elementi vai fotogrāfijas, kas tiek publicētas Veikala interneta mājaslapā ar mērķi iepazīstināt ar Produktiem, saskaņā ar autortiesībām pieder to īpašniekiem.

 • Veikala interneta domēns, tā logotipi, nosaukumi un Kārtība ir aizsargāti saskaņā ar autortiesībām un ir tiesiskās aizsardzības subjekts.

 • Klientam tika ziņots, ka ir aizliegts sniegt nelikumīgu informāciju.

 • Pakalpojumu sniedzējs apņemas pielikt pamatotas pūles, lai Veikals darbotos pienācīgi, un palīdzēt risināt ar Veikala darbību saistītas tehniskās problēmas.

 • Pakalpojumu sniedzējs neuzņemas atbildību par:

 • Nepienācīgu Veikala darbību un nepārvaramas varas dēļ traucētu Elektronisko pakalpojumu sniegšanu Klientiem, kuri nav Patērētāji,

 • Nepienācīgu Veikala darbību un tehnisko iemeslu dēļ vai subjektu, ar kuru starpniecību Veikals sniedz Elektroniskos pakalpojumus, dēļ traucētu Elektronisko pakalpojumu sniegšanu Klientiem, kuri nav Patērētāji,

 • Klientu, kuri nav Patērētāji, negūto labumu,

 • Zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka Klients ir pārkāpis Kārtības nosacījumus.

§9 Nobeiguma noteikumi

 • Pakalpojumu sniedzējs var vākt informāciju, lai to uzglabātu Klienta ierīces atmiņā, izmantojot sīkfailus.

 • Veikala Patērētāju personas dati tiks kārtoti, saņemot viņu piekrišanu vai, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, ja konkrētā persona ir līguma puse vai nepieciešams veikt darbības pirms Līguma sastādīšanas pēc tās personas, kuras dati tiek kārtoti, lūguma.

 • Personas dati tiek uzkrāti, lai Veikals varētu sniegt pakalpojumus. Personām, kuru datus ir uzkrājis Veikals, ir tiesības iepazīties ar šiem datiem, labot tos, iesniegt rakstisku argumentētu lūgumu pārtraukt to kārtošanu, kā arī iesniegt protestu par to.

 • Personas datu kārtošanas kārtība, privātuma politika un sīkfailu izmantošanas politika ir pārrunāta dokumentā „Privātuma politika un sīkfailu lietošanas politika”, kas ir Kārtības pielikums, publicēts Veikala interneta mājaslapā. Pielikumu var arī atrast te.

 • Sastādot Elektronisko pakalpojumu sniegšanas līgumu, Klients pēc savas vēlēšanās pilnvaro Pakalpojumu sniedzēju sūtīt uz Klienta norādītajām adresēm informāciju, kas ir saistīta ar Līgumiem un to izpildi, kā arī, saņemot atsevišķu piekrišanu, – komercinformāciju.

 • Klientam, kurš nav Patērētājs, ir jāziņo Pakalpojumu sniedzējam par izmaiņām kontaktinformācijā. Ja dati mainīsies, bet viņš par to nepaziņos, uz pēdējo Pakalpojumu sniedzējam zināmo adresi izsūtītā korespondence tiks uzskatīta par piegādātu.

 • Ar kārtību netiek mēģināts panākt Klienta, kurš vienlaikus ir arī Patērētājs, tiesību, kas ir paredzētas Polijā spēkā esošajos normatīvajos aktos, atņemšanu vai ierobežošanu.

 • Ja kārtības nosacījumi ir pretrunā ar Polijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiek piemēroti norādīto normatīvo aktu nosacījumi.

 • Šajā kārtībā nepārrunātie jautājumi ir jārisina, vadoties pēc Polijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Copyright © Bomstal
Realizacja: Intellect.pl